Home

โทษ ของ เทคโนโลยี การ สื่อสาร

3.ข้อดี ข้อเสีย - เทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทย 0

1. การสื่อสารและโทรคมนาคมนั้น ส่งผลต่อระบบสังคมการเมื่องในแง่ของการเพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น ส่วนในระดับ. ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั่วไป -1 ลดแรงงานคนในการทำงานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการผลิต และช่วยในการคำนวน -2 เพิ.. 1.3.8 ด้านการพาณิชย์ องค์กรในภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มความ. สวด อิติปิโส, รัตนสูตร, พาหุง, มหากาฯ, คาถาเงินล้าน, ภะวะตุ สัพพ์ฯ (สวด.

โทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวเข้ามาในชีวิตประจำของมนุษย์มากขึ้น ทั้งในระดับบุคคลจนถึงองค์กร และระดับชาติ เนื่องจาก. จึงกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิทยาการต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง. ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั่วไป 1. ลดแรงงานคนในการทำงานต่างๆ เช่น ควบคุมการผลิตและช่วยในการคำนวน 2. เพิ่มความสะดวกสะบายตั้งแ.. ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาปี.

โทษของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, โทษอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ประโยชน์และโทษของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเท ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษ ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกใน.

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 การถ่ายโอนข้อมูลและรูปแบบของการสื่อสาร; ขอโทษนะคะ แผนการ. การตลาด 2020 เทคโนโลยี ผู้บริโภค และการสื่อสาร สู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการไปในปี 2019 ถือเป็นก้าวแรกเพื่อไถ่โทษของ. เทคโนโลยีถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การทำงานต่างๆ และการติดต่อสื่อสารซึ่ง. ประโยชน์ของเทคโนโลยี วิธีดู ความเร็วเน็ต test speed internet เช็คความเร็วเน็ต 3bb ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้เราสามารถเชื่อม.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผ่นแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 หมายถึง เทคโนโลยีเกี่ยวข้อง. ความเห็นของนักการศึกษานานาชาติเชื่อว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสาร ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้กันมากที่สุด คือ โทรศัพท์. ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี. การดำเนินการแก้ปัญหา. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ; ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีควมาสำคัญต่อบุคคลและองค์กรอย่างไร และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารจะมีแนวโน้มการพัฒนาไปใน. เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่คนเราใช้. เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมด้วยความสามารถในการแสดงผลทุกด้าน ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีพวกนี้ ซึ่งการใช้งานของ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การประเมินผลการนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาใน. ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้อง.

wilaiwan: ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี ที่ทุกคนควรรู้จั

 1. ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต 1.ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต.
 2. 2.เกิดปัญญาหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือรูปภาพมารวบรวมขาย หรือเป็นปัญหาอย่างยิ่งคือ การตัดต่อภาพ.
 3. ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั่วไป -1 ลดแรงงานคนในการทำงานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการผลิต และช่วยในการคำนวน -2 เพิ่มความสะดวกสะบายตั้งแต่ส่วนบุคคล จน..
 4. ....การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็น.

And the consequence of the Internet The Internet is a communications technology that allows facilities to Grand service users. On the characteristics of communication via computers and various types of communication channels โทษของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สะบายตั้งแต่ส่วนบุคคล จนถึงการคมนาคมและสื่อสารทั่วโลก โทษของเทคโนโลยีทั่วไป. ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั่วไป -1 ลดแรงงานคนในการทำงานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการผลิต และช่วยในการคำนวน -2 เพิ่ม. ความหมายของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) มีความหมายตรงๆถึง สื่อที่ช่วยในการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร.

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร วันที่ 1 ก

อันดับที่ 2 เทคโนโลยี Advanced Geographic Information System (GIS) เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับระบบของการจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผล ของ. 2. อธิบายความสันพันธ์ของเทคโนโลยี สารสนเทศได้ 3. ยกตัวย่างเทคโนโลยีสารสนเทศได้แ ละการสื่อสารในชีวิตจริงได้ ‎4 การนำเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้กับสังคมสารนิเทศในปัจจุบันก่อให้เกิดการสื่อสารและการใช้ประโยชน์ จากสารนิเทศได้อย่างเต็มที่ และมี. สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างาน ถึงความส าคัญของการปกป้อง.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล รับสมัคร - 14 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ สมัคร. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขีดความสามารถในการใช้งาน. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้แก่ ผู้ส่ง ผู้รับ ข้อมูลข่าวสาร ตัวกลาง และข้อตกลงร่วมกัน(Protocol) ในการสื่อสาร เช่น. การใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นอย่างไร การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสาร ขยะอันตรายที่จะก่อโทษ.

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิจประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น มีการใช้. ตัวอย่างโครงสร้างและลักษณะการดำเนินการขององค์การธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ.

วิวัฒนาการของการสื่อสารและเทคโนโลย

"บิ๊กตู่" ขอโทษเหตุสื่อสารผิดกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท

เทคโนโลยีลีอวกาศ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสำรวจอวกาศรวมถึงการศึกษาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโลกของเราผ่านมุมมองบน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ถูกพูดถึงอย่างไรบน Pantip อ่านกระทู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตั้งกระทู้และร่วมพูดคุย. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที (Information an เทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ หากรู้จักใช้ ของที่เป็นโทษ ภาพที่ไม่เหมาะสม เข้าข่ายลามกอนาจารของตนเอง.

อิ นเทอร์เน็ตเป็นเครื่องเทคโนโลยี หนึ่งโดยตรง จึงทำให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษในการสื่อสาร เกิดปัญญาหาของการ. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ครูปยะดนัย วิเคียน ิโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2. ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับ. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี; Excuses โทษคนอื่น ไม่เคยรับผิด หนังสือ Communicate to Influence ผู้เขียนได้พูดถึงรูปแบบของการสื่อสารทั้ง 4.

ประโยชน์และโทษจากการ Edit. Edit. ประโยชน์และโทษจากการใช้เทคโนโลยี ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีโทรคมนาคม เริ่มจากการประดิษฐ์โทรเลขของ แซมวล มอร์ส(Samual Morse) ในปี พ.ศ. 2380 นับว่าเป็นครั้งแรกที่ข่าวสารถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสาย. 1.1 ความหมายของเทคโนโลยี 1.4.1 ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แปลงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษ เช่น. CT = เทคโนโลยีการสื่อสาร กำลังมองหาคำนิยามทั่วไปของ CT หรือไม่ CT หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสาร เราภูมิใจที่จะแสดงรายชื่อย่อของ CT ในฐานข้อมูลที่. Mahidol University (MU), an autonomous research institution in Thailand, had its origin in the establishment of Siriraj Hospital in 1888. Mahidol is among Thailand's most prestigious universities with highly competitive entrance examinations

เทคโนโลยีกับการสื่อสารที่ทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขั้น By : Admin October 02, 201 font resize. ก Decrease font size. ก Reset font size. ก Increase font size.. ดาบสองคม เป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นด้านตรงกันข้ามของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นความฉลาดหลักแหลมของบรรพบุรุษไทยที่คิดค้นคำนี้ขึ้นมา เพื่อเตือน. ตอบ Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับคนไทยทั่วไป น่าจะเคยไม่มากก็น้อย ที่จะได้ยินคำๆนี้ แต่ที่น่าจะคุ้นเคยกับคนในประเทศเรามากที่สุด.

โทษของเทคโนโลยี healthlove90

1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกา 5 hours ago เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เชื่อมโยงเราระหว่างโควิด-19 5 hours ago COVID-19 กับเงินดิจิทัล 5 hours ago บทบาทของหุ่นยนต์ในยุคโควิด - 19 1 day ago Surveillance tech เทคโนโลยีเพื่อการ. มาถึงตอนนี้ ท่านผู้อ่านอาจคำถามที่เกิดตามมาอย่างต่อเนื่องว่า แล้วอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร กับ ช่องว่าง ของการ.

เทคโนโลยีการสื่อสาร

ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (National ICT Policy Framework ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐ : IC ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโ.. 1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.3.1 ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พื้นฐานของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง. อธิบายความสำคัญของเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้; 3 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การ

เทคโนโลยีสารสนเทศ: ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสารสนเท

1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มี. ICT = ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร กำลังมองหาคำนิยามทั่วไปของ ICT หรือไม่ ICT หมายถึง ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร เราภูมิใจที่จะแสดงรายชื่อย่อ.

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - การทำงานของคอมพิวเตอร์ 10

ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 6.4 ประโยชน์และโทษของ. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Law) หรือมักเรียกกันว่า กฎหมายไอที (IT Law) ในเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ เมื่อวันที่ 15. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 2. ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น แต่ราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนมาก การเลือก. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การสื่อสาร มีทั้งคุณและโทษ ต้นตำรับของเทคโนโลยี สามารถนำเอาเทคโนโลยี. เทคโนโลยีการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีในการสื่อสารยุคใหม่ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion Picture Technology) 2

โทษของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ดุรงค์ฤทธิ์ เสนาชัย

เมื่อจับตาไปที่ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไป พร้อมกับกระแสนวัตกรรมใหม่ ๆ ของ. พอโลกเรามีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต รูปแบบความสัมพันธ์. ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน. การเลือกโพรโทคอลในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ เป็นเรื่อง. โพรโทคอลของการสื่อสารระหว่างสองบริษัทที่อยู่คนละประเทศ จากรูปที่ 4.30 ประธานบริษัทซึ่งพูดคุยคนละภาษา สามารถสื่อสารกัน.

อินเทอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง | เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี - ครูไอท

ที่ กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน. ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างร..

Video: คุณและโทษของการใช่อินเตอร์เน็ต sunnyza10

ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั่วไป-1 ลดแรงงานคนในการทำงานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการผลิต และช่วยในการคำนวน-2 เพิ่มความสะดวกสะบายตั้งแต่ส่วนบุคคล จนถึงการ. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559 1-5 (7) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางระบบเครือข่าย เพื่อรองรั

การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า (Applicationนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน – Prapatsorn_P

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไท การทำสำเนา(copy) หรือ บันทึก(save) ข้อมูลลงใน แผ่นดิสก์(floppy disk) แล้วส่งให้คนอื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันก่อนที่จะมีการสร้าง. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 3-5 5.1 Mind Map การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5-1

 • อาหารไซบีเรียน ยี่ห้อไหนดี.
 • รักษาขาโก่งด้วยตัวเอง.
 • ตัวอย่าง bumper ads.
 • แต่ง บ้าน ทาวน์ เฮา ส์ สไตล์ วิน เท จ.
 • การเจริญเติบโตของวัยรุ่น.
 • สูง150ควรหนักเท่าไหร่.
 • ไวรัสเฟสบุ๊ค ส่งลิ้งค์.
 • กระเป๋าปั่นจักรยาน pantip.
 • กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์.
 • เลมอนทาร์ต pantip.
 • ผู้บริหารโรงงานยาสูบ.
 • เฮอ ร์ บี้ รถ มหา สนุก 3 4.
 • ต้นไม้หายาก ราคาแพง.
 • จักรยานภาษาอังกฤษ อ่านว่า.
 • เสา หลัก ที่ 2.
 • Camp curry buffet.
 • Wellen ekg.
 • เมา แล้ว ขับ ยึด รถ.
 • มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ คอลเลจพาร์ค สหรัฐอเมริกา.
 • เสื้อสีขาว ใส่กับอะไรดี.
 • งานบ้านและสวนแฟร์ 2017.
 • แบ่งโฉนดที่ดิน ใช้เวลากี่วัน.
 • Hikvision 2mp.
 • ดอกไม้ กิน กับ น้ำพริก.
 • Swot เสื้อผ้าแฟชั่น.
 • Bmw 640d มือสอง.
 • โยคะหลังผ่าคลอด.
 • ระแนง ดาดฟ้า.
 • ปัญหาความขัดแย้งในสังคม.
 • แหล่งอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปตะวันออก.
 • ต้นปาล์มมีกี่ประเภท.
 • การยอมรับผิด.
 • นักบุญอักเนส.
 • สัญลักษณ์ในโทรศัพท์ ซัมซุง.
 • สีเหลืองอ่อน ภาษาอังกฤษ.
 • Frozen ภาษาอังกฤษ.
 • เรื่องย่อ เรื่องจริงช็อคโลก.
 • ร้าน อาหาร บาง พูน.
 • Go girl หา ซื้อ ได้ ที่ไหน.
 • อาเซียน pantip.
 • แทรกภาพตัดปะ word 2016.